How Do I?                 Tompkins A-Z     

COVID19 Vaccine Registry Form Karen Language

2019 ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်အသီ (COVID-19)
တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအလီၢ်လၢ ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂီၢ်


ပပှၤတဝၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးတၢ်အိၣ်ဘီၣ်အိၣ်ညီအဂီၢ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ပမူဒါအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. Tompkins County Health Department (TCHD) (Tompkins County ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤကျိၤ) မၤသကိးတၢ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဒီး ပပှၤတဝၢအပှၤမၤသကိးတၢ်ဖိ    တဖၣ်လၢ တၢ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်ခီဆၢဝဲဒၣ်ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃါအသီ (COVID-19) လၢအဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အတၢ်ရၤလီၤသး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.


Vaccine Icon -- Vaccines Protect Us All #7A015BTompkins County ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤကျိၤ
COVID-19
တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအလီၢ်လၢကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂီၢ်အလံာ်တကွီၣ်ဒိ

ခီဖျိလၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်စူးကါ COVID-19 ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢအါထီၣ်ဂီၢ်ထီၣ်အဖီခိၣ်, Tompkins County Health Department (TCHD) ဆဲးပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်ထဲသိးတုၤသိးလၢပှၤအိၣ်ဆိးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအလီၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲလၢ TCHD အဂီၢ်လၢတၢ်မၤဂ့ၤအါထီၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂီၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးကျိးတဲသကိးလိၤလိၤ ဒီးပှၤလၢ အကြၢးဝဲဒီးခွဲးယာ်လၢအတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂီၢ်ဖဲလၢကသံၣ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲအခါန့ၣ်လီၤ

TCHD ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးခွဲးယာ် 100% တဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါဖဲလၢအဝဲသ့ၣ် မၤဝဲသ့အသိးန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်ကဘၣ်ဆဲးဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါလၢအအိၣ်ဝဲတဖၣ်ခီဖျိ ကသံၣ်ကျးဒီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအလီၢ်ဒ်အဝဲသ့ၣ်မၤဝဲသ့အသိးန့ၣ်လီၤ.  တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအလီၢ်အံၤတလဲလိာ်ဝဲဒၣ် တၢ်မၤကျိၤကျဲတဖၣ်န့ၣ် အလီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤကျဲးစၢးဃုမၤန့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါခီဖျိတၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ကစူးကါဝဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤလၢကျဲဒ်လဲၣ်.

TCHD ကစူးကါဝဲဒၣ်တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအလီၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤဝဲဒၣ် link တဖၣ် (မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအခီၣ်ဖၠူထၢၣ် တအိၣ်အတၢ်ကိးနုာ်လီၤအဂီၢ်) လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအကရူၢ်တဖၣ်လၢတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤလၢကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအတၢ် သ့ၣ်နံၤဖးသီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလီၢ်အံၤတအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလၢကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအ ဖီခိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤတၢ်တဘၣ်ဆါ မ့တမ့ၢ် စူးကါအီၤလၢတၢ်ပညိၣ်အဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ်မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢအ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါဝဲဖဲလံာ်တကွီၣ်ဒိအံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်စူးကါဝဲဒၣ်လံာ်တကွီၣ်ဒိအံၤအကျိၤအကျဲတဖၣ်.
  • ထၢနုာ်လီၤနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဖဲလာ်အံၤ, ဘၣ်ဘၣ်ဒီးအမ့ၢ်အတီတက့ၢ်.
  • ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါမ့ၢ်အိၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်လံန့ၣ်, တၢ်ကကိးစိနၤလီတဲစိ/တၢ်ကကွဲးန့ၢ်နၤလီပရၢ (အံမ့(လ)) လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤ န့ၢ်နၤ တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအနံၤအသီ/အဆၢကတီၢ်လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢလၢ နပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ဖဲလံာ်တကွီၣ်ဒိအံၤ အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • ဝံသးစူၤတဘၣ်ကိးစိလီတဲစိလၢတၢ်သံကွၢ်ဝဲဒၣ်နအိၣ်အပတီၢ်ထဲလဲၣ်ဖဲလံာ်စရီအပူၤ, မ့ၢ်လၢတၢ်အံၤတမ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ခိး တၢ်အစရီအဃိန့ၣ်လီၤ.
  • ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအတအိၣ်ဒီးအခီၣ်ဖၠူထၢၣ် မ့တမ့ၢ် အ့ထၢၣ်နဲး, တံၤသကိး, ဟံၣ်ဖိဃီဖိ, မ့တမ့ၢ် 211 ဘၣ်န့ၣ်တၢ်နုာ် ဆဲးလီၤန့ၢ်ပှၤဝဲန့ၣ်အမံၤလၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢအဝဲတအိၣ်ဒီးအ့ထၢၣ်နဲးအဂ့ၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်န့ၣ်သၢပျၢၤ, ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် တၢ်ကကိးအီၤလီတဲစိဖဲလၢ အဆၢကတီၢ်တုၤဝဲလၢကဘၣ်ဆဲးကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအခါလီၤ.

လၢတၢ်ထုးကွံာ်နမံၤဖဲတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအလီၢ်, ဆှၢလီပရီဆူ COVID19vaccines@tompkins-co.org.


နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲအံၤ 

နပှာ်ယဲၤသန့မဲာ်သၣ်မ့ၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအတကွီၣ်ဒိဒ်ပနိဘျၢလၢလာ်အံၤအသိးဘၣ်န့ၣ်, ဝံသးစူၤကိးဘၣ်ဖဲ 2-1-1 လၢ အကဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤဃီလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်ဝဲဖဲလံာ်တကွီၣ်ဒိအံၤအပူၤတက့ၢ်.

[Top of Page]